Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MVDP ADVOCATEN (per 20-1-2015)

 1. MVDP Advocaten B.V., h.o.d.n. Meeuwsen Van den Pol Advocaten, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna ‘MVDP ADVOCATEN’).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van de besloten vennootschap en de voor MVDP ADVOCATEN werkzame personen, daaronder begrepen tevens begrepen ingehuurde personen.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door MVDP ADVOCATEN.
 4. Iedere aansprakelijkheid van MVDP ADVOCATEN is beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door MVDP ADVOCATEN gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van MVDP ADVOCATEN komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,–.
 5. MVDP ADVOCATEN zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden, zoals deurwaarder, deskundigen en buitenlandse advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. MVDP ADVOCATEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Indien MVDP ADVOCATEN derden inschakelt, die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door MVDP ADVOCATEN mede namens de desbetreffende opdrachtgever van MVDP ADVOCATEN aanvaard.
 6. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen, indien zij niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de maatschap binnen twee jaar nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 8. Tenzij anders overeengekomen dienen de declaraties van MVDP ADVOCATEN zonder opschorting of verrekening binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. MVDP ADVOCATEN is gerechtigd het overeengekomen uurtarief per 1 januari van ieder kalenderjaar aan te passen.
 9. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na het sluiten van het dossier worden bewaard, waarna MVDP ADVOCATEN het recht heeft het dossier te vernietigen.
 10. Op elke opdracht verstrekt aan MVDP Advocaten is de kantoorklachtenregeling van toepassing. De inhoud van de regeling kan kosteloos worden opgevraagd en staat met onderhavige algemene voorwaarden gepubliceerd op de website www.mvdpadvocaten.nl.
 11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en MDVP ADVOCATEN is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen, daaronder begrepen geschillen die niet conform artikel 10 zijn opgelost, zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.