Informeer tijdig bij eindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

3 juli '17

Vanaf januari 2016 geldt al weer de regeling dat de werkgever verplicht is om de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van die arbeidsovereenkomst en indien voortzetting gewenst, over de arbeidsvoorwaarden na die voortzetting. De kantonrechter van de rechtbank Limburg heeft op 6 maart 2017 weer een maand brutoloon moeten toekennen wegens schending van die aanzegverplichting.

Indien het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd in zicht komt en partijen nog in overleg zijn over de voortzetting daarvan, waak er dan voor deze termijn in de gaten te houden. De aanzegverplichting moet schriftelijk plaatsvinden en bij ontbreken daarvan is de werkgever een bruto maandsalaris verschuldigd.

Mocht u vragen hebben over de rechten en plichten uit hoofde van de aanzegverplichting, neem dan contact met kantoor op.