Garantie bij aankoop/ verkoop tweedehands auto

11 april '17

Koper koopt een 15 jaar oude Renault Megan Scenic met een voor beide partijen onbekende kilometerstand voor € 1.295,00, zonder garantie. Binnen twee maanden ontstaan er gebreken aan de versnellingsbak met een uiteindelijk kostenplaatje van € 1.164,84. De kopende partij vordert betaling van dit bedrag van de autohandel.

De kantonrechter (ECLI:NL:RBLIM:2017:2368) overweegt dat het enkele feit dat de auto zonder garantie is verkocht niet met zich brengt dat de koper geacht moet worden het risico van gebreken te hebben aanvaard. In geval van consumentenkoop zijn de wettelijke regels omtrent conformiteit immers van dwingende recht.

Of de auto conform is moet blijken uit het antwoord op de vraag of de auto de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Gelet op de leeftijd van de auto en de lage aanschafprijs mocht de koper geen auto verwachten die gedurende een aantal maanden geen reparatie behoefde. Het feit dat de auto uitdrukkelijk zonder garantie is verkocht en dat de koper de auto heeft gekocht ‘zoals gezien en bereden voor de aankoop’, moet worden gezien als een duidelijke waarschuwing voor de koper. De kantonrechter is dan ook van mening dat het op de weg van de koper had gelegen om een (nader) onderzoek te laten verrichten naar de technische staat van de auto, alvorens tot aankoop over te gaan.

De koper probeert vervolgens nog met een verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 15 april 1994 non-conformiteit aan te tonen, omdat er sprake is van een gebrek dat een gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert. De kantonrechter gaat niet mee met dit standpunt en ziet een defecte versnellingsbak niet als een dergelijk gevaar. Dat geldt tevens voor de situatie indien de koper in de eerste of tweede versnelling naar huis is gereden omdat de versnellingsbak niet meer toe liet. Het gevaar dat daaruit voortvloeit is immers een gevolg van een eigen keuze om alsnog te gaan rijden.

Deze uitspraak van de kantonrechter laat maar weer zien dat het verkopen van een auto (of meer algemeen: een zaak) zonder garantie de verkoper nog niet ontslaat van aansprakelijkheid en dat een succesvol beroep op de wettelijke conformiteit afhankelijk is van verschillende omstandigheden.