Kinderen

Als ouders uit elkaar gaan, heeft dat een grote impact op hun kinderen. Kinderen vinden het, zeker in het begin, moeilijk dat hun ouders niet meer samen zijn. Er rust een grote verantwoordelijkheid op beide ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen om leren gaan met de veranderde situatie na het uit elkaar gaan. Onze familierechtadvocaten vinden het belangrijk ouders op die verantwoordelijkheid te wijzen. Zij begeleiden de ouders in het hele proces; van het opstellen van het ouderschapsplan tot het vaststellen van de kinderalimentatie.

Naast kennis op het relationele en emotionele vlak, beschikken onze familierechtadvocaten als geen ander over de benodigde actuele juridische kennis om zaken rondom een scheiding te kunnen begeleiden. Indien nodig, kunnen deskundigen worden ingeschakeld, zoals een kinderpsycholoog. Als ouders, los van de kinderen, goed met elkaar hebben gesproken over de redenen van de scheiding, kan dit helpen om het contact tussen beide ouders en de kinderen ook na de scheiding goed te laten zijn.

Gezag

Hoofdregel bij een scheiding, maar ook daarvoor, is dat ouders het gezag over hun kinderen samen uitoefenen. Belangrijke beslissingen over de kinderen moeten dus gezamenlijk worden genomen. Slechts als er gegronde redenen zijn, zal de rechter één van partijen met het gezag belasten.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling is, waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. Alleen ouders die samenwonen, maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn  niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Ouders mogen zelf bepalen hoe zij invulling geven aan de afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen;
  • hoe jullie elkaar informatie geven over de kinderen;
  • hoe wordt omgegaan met de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Verder dient uit het plan te blijken hoe de kinderen bij de totstandkoming daarvan zijn betrokken.

Kinderalimentatie

Ouders zijn allebei onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Deze onderhoudsplicht duurt in ieder geval tot de leeftijd van 18 jaar en wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar als een kind nog studeert of met werken onvoldoende eigen inkomen verdient om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien.

De behoefte van kinderen is afhankelijk van het inkomen dat de ouders tijdens de samenleving genereerden, alsmede de hoogte van het kindgebonden budget. De hoogte van ieders bijdrage wordt daarentegen vastgesteld aan de hand van het huidige inkomen.

Advocaten